Klankbordgroep administratie

In juni 2020 is het initiatief ontstaan voor het inrichting van een klankbordgroep administratie. In het eerste overleg is met een aantal aanbieders (Yorneo, Accare, GGZ Drenthe, Ambiq, Cosis) verkend in hoeverre een breed overleg op dit terrein zinvol en succesvol is. Gezamenlijk hebben we geconcludeerd dat we dit overleg willen voortzetten.

Wat is het doel van de klankbordgroep?

Het doel van de klankbordgroep is om knelpunten aan de kant van de aanbieders, GI’s en gemeenten op het administratieve vlak besproken kunnen worden met elkaar. Dit gaat dan niet om bijvoorbeeld individuele declaraties die niet betaald worden maar om structurele zaken in de administratie die organisatie overstijgend zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om de implementatie van een nieuwe release van het berichtenverkeer. In deze groep zitten functionarissen die veel te maken hebben met het administratieve proces. Het is nadrukkelijk geen besluitvormend orgaan die beslist over allerhande administratieve aangelegenheden.

Hoe word ik als aanbieder hierbij betrokken?

De klankbordgroep wil een transparant proces volgen. Hieronder treft u de notulen aan van de voorgaande overleggen en (wanneer beschikbaar) de agenda van het komende overleg. 

- Notulen overleg 25 juni 2020 

- Notulen overleg 3 september 2020

- Notulen overleg 6 oktober 2020

- Notulen overleg 3 november 2020

Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijke bespreekpunten. Deze kunt u HIER downloaden

Kan ik als aanbieder ook onderwerpen agenderen?

Indien u graag onderwerpen op de agenda zou willen zetten dan bieden we hiervoor ook de ruimte. Let op, het dienen wel organisatieoverstijgende aangelegenheden te zijn. Wij verzoeken u om 10 dagen voorafgaand aan de vergadering uw agendapunten aan te leveren.  Wij zullen dan contact met u opnemen om de mate van urgentie te bepalen. Mocht u graag incidenteel/structureel willen aanhaken bij het overleg, dan verzoeken wij u dit aan te geven. 

Wanneer wordt er vergaderd?

Hieronder treft u de vergaderdata aan in 2020:

  • 1 december 2020 van 14.00 - 15.30

 

Stel hier je vraag