FAQ

Algemene vragen

Gemeenten kopen bepaalde vormen van jeugdhulp regionaal in omdat sommige aanbieders van jeugdhulp regionaal werken. Het is voor hen niet handig om met 390 gemeenten apart afspraken te maken. Gemeenten werken met elkaar samen in 42 jeugdregio’s. Dit heeft te maken met de schaal waarop jeugdhulpinstellingen werken en de beschikbaarheid van specialistische zorg en expertise.

Bepaalde gespecialiseerde vormen van jeugdhulp worden regionaal ingekocht, zoals pleegzorg, crisisopvang en residentiële zorg. Alle gemeenten geven de organisatie van de preventieve taken lokaal vorm.

Dat hangt ervan af waar een kind en de ouders wonen. Wonen ze in één gemeente? Dan is die gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Wonen ze in verschillende gemeenten en zorgen zij in gedeeld co-ouderschap voor de kinderen? Dan is het ‘hoofdverblijf’ van het kind de verantwoordelijke gemeenten. Gemeenten hanteren hierbij het volgende criterium: het hoofdverblijf is die gemeente waar de jeugdhulp aan het kind binnen zijn sociale netwerk (school, sport en vriendenkring) georganiseerd kan worden.

In de Jeugdwet en de Wet passend onderwijs is bepaald dat gemeenten en Samenwerkingsverbanden van schoolbesturen een plan moeten maken. Daarin moeten ze beschrijven hoe ze de jeugdhulp en het passend onderwijs willen organiseren. Beide partijen hebben de verplichting om deze plannen met elkaar te bespreken.

Vragen over iets specifieks

De Jeugdwet stelt verplichte kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners. Onderdeel daarvan is de norm van de verantwoorde werktoedeling. Deze vind u HIER. In Drenthe beoordelen wij uw bedrijf onder andere aan de hand van het Drents Kwaliteitskader. Dit gebruiken we als richtinggevende leidraad. Het kwaliteitskader stimuleert verbetermanagement bij zorgaanbieders en gemeenten. Voor meer informatie klik op deze link. Via deze link kunt u alle relevante informatie terugvinden betreft de contractering voor jeugdhulp in Zuid-Drenthe voor de periode 2020 tot 2028.

Er wordt contact met u opgenomen door één van de contractmanagers van Zuid-Drenthe. Er zal vervolgens telefonisch of een persoonlijk (inhoudelijk) verificatiegesprek plaatsvinden. Daarnaast zal er een technische beoordeling worden verricht. Mogelijk vragen we u om extra gegevens. Op basis van de informatie en een achtergrondcheck bepalen wij of u in aanmerking komt voor een contract. U krijgt vervolgens een gunningsbrief of een afwijzingsbrief via het Kenniscentrum Coppa CBP.

In het administratieprotocol zijn bepalingen en administratieve aangelegenheden opgenomen zoals deze gelden voor de modules basis GGZ, specialistische GGZ, dyslexie, vaktherapie, ambulante gezinsbehandeling, dagbesteding en ambulante begeleiding, specialistische GGZ instellingen, intensieve ambulante gezinsbehandeling, wonen met begeleiding, logeren, gezinshuizen, KDC, MOC en verblijf met behandeling voor de zeven gemeenten in Zuid-Drenthe (Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld).

Dit document is geschreven op basis van de stand van zaken op dit moment. Indien er wijzigingen in landelijk Standaard Administratieprotocol, de Standaardartikelen uitvoeringsvarianten WMO & Jeugd’, danwel vanwege overige omstandigheden zich zullen voordoen dan zal - voor zover dit geen inhoudelijke consequenties heeft voor de vorm van zorg danwel de tarieven - het administratieprotocol hierop aangepast worden.

Voor meer informatie klik op deze link

 

Stel hier uw vraag