Actueel

Financiële afhandeling jeugdhulp in corona-tijden en het vervolg

Geachte jeugdhulpaanbieder,

Op 20 maart 2020 hebben wij u geïnformeerd over de levering van jeugdhulp in deze bijzondere tijd. U probeert op zo goed mogelijke wijze de door u geboden vorm van jeugdhulp voort te zetten. De meesten van u hebben ons geïnformeerd over uw maatregelen. Wij willen u in de eerste plaats bedanken voor uw inzet. Mocht er iets veranderen in uw situatie, wilt u ons daar dan zo snel mogelijk van op de hoogte stellen?

In deze brief vindt u meer informatie over de financiële afhandeling van jeugdhulp in deze Corona-tijden en over het vervolg.

Financiële richtlijnen

Op 25 maart 2020 heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) nadere richtlijnen gepubliceerd over de wijze waarop jeugdhulp gefinancierd dient te worden. De zeven gemeenten in Zuid-Drenthe gaan in lijn met het advies van de VNG en VWS uitvoering geven aan de financiering van jeugdhulp in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020.

Scenario’s voor de uitwerking van de richtlijnen

De richtlijn moet ook administratief vertaald worden. Het ketenbureau i-Sociaal Domein heeft een drietal scenario’s uitgewerkt over het gebruik van het berichtenverkeer in deze bijzondere tijd. De jeugdhulpregio Zuid-Drenthe heeft gekozen om - in het kader van de administratieve lasten – aan te sluiten bij de landelijke adviezen die hierover worden afgegeven. Hieronder de drie scenario’s.

1. Reguliere zorglevering

Scenario 1: ‘Zorg wordt regulier geleverd conform toewijzing’

Het berichtenverkeer wordt op de reguliere wijze gebruikt. Het 303D-bericht over de periode van zorglevering wordt volgens de reguliere bestaande contractafspraken ingediend bij gemeenten en op de reguliere wijze betaald. Dit betekent dat, conform de afspraken in het administratieprotocol, alleen de daadwerkelijk geleverde zorg kan worden gedeclareerd. Zie scenario 3 voor financiering van niet-geleverde zorg binnen de geldende toewijzing.

2. Gewijzigde zorglevering

Scenario 2.1: ‘Zorg wordt in aangepaste vorm geleverd, passend binnen de toewijzing’ (bijv. beeldbellen of telefonisch contact in plaats van een huisbezoeken of face-tot-face overleg, etc.)

Ook hiervoor geldt dat het berichtenverkeer op de reguliere wijze wordt gebruikt. Het 303Dbericht over de periode van zorglevering wordt volgens de reguliere bestaande contractafspraken ingediend bij gemeenten en op de reguliere wijze, voor alleen de daadwerkelijk geleverde zorg, betaald.

Scenario 2.2: ‘Zorg wordt in aangepaste vorm geleverd, niet passend binnen de afgegeven module’ (bijvoorbeeld: Groepsbegeleiding wordt omgezet naar individuele begeleiding)

Als de zorg in gewijzigde vorm geleverd kan worden door betreffende zorgaanbieder omdat hierover al contractafspraken zijn gemaakt, dan wordt deze zorg eveneens via het berichtenverkeer binnen de bestaande toewijzing gedeclareerd. Voor een groot deel zal het hierbij gaan om dagbestedings-/ of logeerindicaties die nu alternatief vorm worden gegeven; veelal in de vorm van begeleiding. Het is akkoord om in plaats van logeren of dagbesteding begeleiding in te zetten. U kunt dan declareren op basis van de logeer-/ of dagbestedingsindicatie. We verwachten van u dat u proportioneel declareert, waarbij u zorginhoudelijk bepaalt of begeleiding licht, midden of zwaar noodzakelijk is. Indien het een crisissituatie betreft en om die reden begeleiding zwaar wordt ingezet vragen wij u hierover inhoudelijk af te stemmen met de gemeentelijke toegang.

Voorbeeld:

• Het tarief voor logeren gedeeld door het tarief begeleiding midden is het aantal uren dat gedeclareerd kan worden, mits deze ingezet zijn.

• Er kan 1 uur begeleiding ingezet worden voor een kleine 4 uur (237 minuten) dagbesteding basis.

Belangrijk is dat u per jeugdige de zorg- en tijdsinzet bijhoudt. In het kader van de (jaar)verantwoording kunnen de gemeenten hier naar vragen.

Bent u niet gecontracteerd voor deze gewijzigde zorg en is het wel noodzakelijk om zorg op alternatieve wijze vorm te geven? Neem dan contact op met de contractmanager.

3. Uitval van zorglevering

Scenario 3: ‘Zorg kan niet worden geleverd vanwege vraaguitval door minder cliënten en/of minder nieuwe toewijzingen’

Dit betreft gedeeltelijke of gehele uitval van toegewezen zorg. Deze kosten worden niet via het berichtenverkeer gedeclareerd. Hiervoor wordt een regeling door VNG en Rijk uitgewerkt.

Meerkosten

Indien u op casusniveau meer jeugdhulp biedt dan u binnen de indicatie op kunt vangen, neemt u hierover contact op met de gemeentelijke toegang met een verzoek tot uitbreiding. Deze verzoeken worden met voorrang opgepakt. Heeft u andere vragen in het kader van meerkosten? Wij wachten hierover nog op een regeling die op dit moment wordt uitgewerkt door de VNG en het Rijk.

Vervolg

Heeft u al een 303-D bericht ingediend via het berichtenverkeer dat niet meer correct is vanwege de aangepaste werkwijze als opgenomen in deze brief? Stuur dan een e-mail naar contractenjeugd@coevorden.nl  met het verzoek om de betreffende declaratie af te keuren (vermeld hierbij de betreffende betalingsspecificatie en betreffende gemeente), zodat u een gecorrigeerde declaratie in kunt dienen.

We staan in nauw contact met de VNG. We verwachten op korte termijn meer informatie te ontvangen en zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de uitgewerkte regelingen. Zoals al eerder in de brief aangegeven willen wij graag aansluiten bij de landelijke werkwijze. Dit om de administratieve lasten voor u als zorgaanbieders en voor ons al gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Voor contact verzoeken wij u te mailen naar contractenjeugd@coevorden.nl.

Stel hier je vraag